XSLT identity transformation

16/04/2012 11:33

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="https://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/>

<xsl:template match="/">

<xmp><xsl:copy-of select="*"/></xmp>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>